Kontakt

Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu
Frąckowiak Sp. z o.o.
ul. Polna 15
62-066 Granowo

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 – zwanego dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcji Spożywczej i Handlu Frąckowiak Sp. z o.o., KRS 0000971666, NIP: 9950154343, REGON: 300088563, ul. Polna 15, 62-066 Granowo.
2. Z Administratorem można się skontaktować:
a) za pomocą adresu e-mail: handel@frackowiak-sery.pl,
b) w siedzibie Administratora, tj. ul. Polna 15, 62-066 Granowo.
3. Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie:
a) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów, np. w celu przesyłania oferty handlowej;
b) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy;
c) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
d) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu obsługi zgłoszeń i zapytań za pośrednictwem e-maila.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa a także współpracujące z Administratorem danych podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania o których mowa w pkt. 3, a następnie przez okres niezbędny do realizacji archiwizacji wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).
6. Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
b) sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
c) usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
f) przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1lit. a) RODO posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2,
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.